Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuopion Restonomiopiskelijat, KUREO ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi, ja jonka kotipaikka on Kuopio.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) Toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etuja, erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.

2) Toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin.

3) Kehittää opetuksen ja opiskelun laatua ja sisältöä.

4) Valvoa ja edistää jäsentensä oikeusturvaa.

5) Edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1) Järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä huvitapahtumia.

2) Harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen opintomateriaalia voittoa tuottamatta.

3) Ylläpitää erilaisia kerhoja, harrastuspiirejä sekä valvoo ja tukee niiden toimintaa.

4) Pitää yhteyttä ja voi kuulua jäsenenä päättämiinsä valtakunnallisiin ja alueellisiin opiskelijajärjestöihin ja liittoihin ja muihin oikeustoimikelpoisiin yhteisöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

1) Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

2) Kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja.

3) Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4) Voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan.

5) Voi järjestää erilaisia juhla- ja teematilaisuuksia

6) Voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen

toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.


Yhdistyksen organisaatio


Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


Jäsenet


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Savonia-ammattikorkeakoulun Matkailu- ja ravitsemisalan läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi tai muutoin alaan liittyvissä tehtävissä.

Opiskelijayhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniä.

Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole läsnäolo- tai puheoikeutta taikka äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys voi periä jäsenmaksua varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään. Jäsenmaksujen suuruus määräytyy kummaltakin jäsenryhmältä erikseen yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa, ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti. Erota voi myös yhdistyksen kokouksessa, ilmoittamalla siitä pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hänen tutkintooikeutensa päättyessä Savonia-ammattikorkeakoulussa.


Hallitus

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä vähintään yhden (1) ja enintään yhdeksän (9) hallituksen jäsentä sekä nollasta (0) kolmeen (3) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana ei voi toimia vajaavaltainen henkilö. Hallituksen jäsenen tulee olla hakuhetkellä yhdistyksen jäsen.

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa, ilmoittamalla siitä yhdistyksen puheenjohtajalle kirjallisesti. Eroamisesta on ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen jäsenen voi erottaa hallituksesta, mikäli jäsen:

1) jättää täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on sitoutunut hallitustoimissa

2) on toiminnallaan yhdistyksen hallituksessa tai sen ulkopuolella aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan. Erottamispäätöksessä on mainittava jäsenen erottamisen syy. Jäsen ei ole esteellinen yhdistyksen kokouksessa äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen päätöksen tekemistä.

Hallituksen tehtävät

1) Johtaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

2) Valvoo jäsenistönsä etuja

3) Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset

4) Edustaa jäsenistöä ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin

5) Huolehtii varainhankinnasta sekä taloudenhoidosta ja kirjanpidosta

6) Tiedottaa toiminnasta jäsenistölle

7) Valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin toimielimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat

8) Asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tarpeen mukaan

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain vähintään kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4) Esitetään opiskelijayhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus

5) Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös

6) Esitetään toiminnantarkastajan lausunto

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4) Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

5) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

6) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet

7) Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

8) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään yhdeksän (9) hallituksen jäsentä sekä nollasta (0) kolmeen (3) varajäsentä.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännössä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen kokous


Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksen voi kutsua koolle myös yksi kolmasosaa (1/3) hallituksen jäsenistä kirjallisesti, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksissa vain hallituksella on äänivalta sekä läsnäolo- ja puheoikeus, ellei hallitus toisin päätä. Hallituksen kokous voidaan järjestää ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä viimeistään joulukuun 15. päivään mennessä.

Koolle kutsuminen


Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen sähköisellä ilmoitustaululla tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua verkkoyhteydellä toteutettavalla etäyhteydellä hallituksen määrittämällä tavalla.


Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava stipendirahastoksi sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.