Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion toimipisteen opiskelijayhdistys KUREO ry

Microkatu 1 70210, Kuopio

Y-tunnus: 1722237-1

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tahiti Alanko, Jäsenvastaava, KUREO ry

Microkatu 1 70210, Kuopio

tahiti.alanko@kureory.com

3. REKISTERIN NIMI

KUREO ry:n henkilötietorekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

KUREO ry:n tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan KUREO ry:n jäsenten tiedot.

Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion toimipisteen opiskelijayhdistys KUREO ry:n harjoittama yhdistystoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen sekä jäsenen antamaan suostumukseen. KUREO ry kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.


5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

● Henkilön etu- ja sukunimi

● Sähköpostiosoite

● Aloitusvuoden

● Kotipaikka

● Sekä muut jäsenen vapaavalintaiset vastaukset koskien jäsenpalveluiden kehittämistä

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään KUREO ry:n liittymislomakkeessa.

7. TIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot säilytetään enintään kolme ja puoli (3,5) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien tai valmistumiseen saakka. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Google on mukana Privacy Shieldissä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen KUREO ry, Jäsenvastaava, Microkatu 1, 70210, Kuopio. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 4.8.2021.